بازدید انبوه پست های کانال تلگرام

بازدید انبوه پست های کانال

با استفاده از این روش میتوانید تعداد بازدید های کانال خود را متناسب با تعداد اعضای آن افزایش دهید

بعنوان مثال میتوان ۱۰۰ پست آخر کانال را در مدت یک ماه ، هر روز به میزان ۱۰۰۰ بازدید افزایش دهید
و به این ترتیب دیگر نگران کسری و کمبود بازدید پایین کانال خود نخواهید بود.

بازدید های ۱۵ روزه :

1500 بازدید

تا ۱۰۰ پست آخر
225.000 تومان
 • هر پست ۱۵۰۰ بازدید
 • مدت اجرا ۱۵ روز
 • قیمت قبلی ۲۷۷.۰۰۰
 • امکان شارژ مجدد
 • در ۲ نوبت روز
 • دریافت گزارش

1000 بازدید

تا ۱۰۰ پست آخر
150.000 تومان
 • هر پست ۱۰۰۰ بازدید
 • مدت اجرا ۱۵ روز
 • قیمت قبلی  ۱۸۵.۰۰۰
 • امکان شارژ مجدد
 • در ۲ نوبت روز
 • دریافت گزارش

500 بازدید

تا ۱۰۰ پست آخر
105.000 تومان
 • هر پست ۵۰۰ بازدید
 • مدت اجرا ۱۵ روز
 • قیمت قبلی  ۱۳۰.۰۰۰
 • امکان شارژ مجدد
 • در ۲ نوبت روز
 • دریافت گزارش

200 بازدید

تا ۱۰۰ پست آخر
75.000 تومان
 • هر پست ۲۰۰ بازدید
 • مدت اجرا ۱۵ روز
 • قیمت قبلی  ۹۳.۰۰۰
 • امکان شارژ مجدد
 • در ۲ نوبت روز
 • دریافت گزارش
بازدید های ۳۰ روزه :

1500 بازدید

تا ۱۰۰ پست آخر
240.000 تومان
 • هر پست ۱۵۰۰ بازدید
 • مدت اجرا ۳۰ روز
 • قیمت قبلی ۲۹۵.۰۰۰
 • امکان شارژ مجدد
 • در ۲ نوبت روز
 • دریافت گزارش

1000 بازدید

تا ۱۰۰ پست آخر
210.000 تومان
 • هر پست ۱۰۰۰ بازدید
 • مدت اجرا ۳۰ روز
 • قیمت قبلی ۲۵۹.۰۰۰
 • امکان شارژ مجدد
 • در ۲ نوبت روز
 • دریافت گزارش

500 بازدید

تا ۱۰۰ پست آخر
180.000 تومان
 • هر پست ۵۰۰ بازدید
 • مدت اجرا ۳۰ روز
 • قیمت قبلی ۲۲۲.۰۰۰
 • امکان شارژ مجدد
 • در ۲ نوبت روز
 • دریافت گزارش

200 بازدید

تا ۱۰۰ پست آخر
150.000 تومان
 • هر پست ۲۰۰ بازدید
 • مدت اجرا ۳۰ روز
 • قیمت قبلی ۱۸۵.۰۰۰
 • امکان شارژ مجدد
 • در ۲ نوبت روز
 • دریافت گزارش
بازدید های ۴۵ روزه :

1500 بازدید

تا ۱۰۰ پست آخر
315.000 تومان
 • هر پست ۱۵۰۰ بازدید
 • مدت اجرا ۴۵ روز
 • قیمت قبلی ۳۸۷.۰۰۰
 • امکان شارژ مجدد
 • در ۲ نوبت روز
 • دریافت گزارش

1000 بازدید

تا ۱۰۰ پست آخر
270.000 تومان
 • هر پست ۱۰۰۰ بازدید
 • مدت اجرا ۴۵ روز
 • قیمت قبلی۳۳۳.۰۰۰
 • امکان شارژ مجدد
 • در ۲ نوبت روز
 • دریافت گزارش

500 بازدید

تا ۱۰۰ پست آخر
225.000 تومان
 • هر پست ۵۰۰ بازدید
 • مدت اجرا ۴۵ روز
 • قیمت قبلی ۲۷۷.۰۰۰
 • امکان شارژ مجدد
 • در ۲ نوبت روز
 • دریافت گزارش

200 بازدید

تا ۱۰۰ پست آخر
180.000 تومان
 • هر پست ۲۰۰ بازدید
 • مدت اجرا ۴۵ روز
 • قیمت قبلی ۲۲۲.۰۰۰
 • امکان شارژ مجدد
 • در ۲ نوبت روز
 • دریافت گزارش
سوالات و نکات مهم درباره بازدید انبوه پست های کانال تلگرام
هنگامی که یک پست یا مطلب در کانال تگرام درج میشود وقتی یکی از اعضا آن مطلب را مشاهده میکند یک عدد به تعداد بازدید آن مطلب اضافه میشود (عدد کنار آیکون چشم در پایین مطلب) که به آن بازدید یا ویو گفته میشود.
تعداد بازدید یا ویو کانال نقش مهمی در اعتبار یک کانال تلگرام دارد بطوری که یکی از بحران های هر کانال تلگرام تعداد بازدید اعضای آن است که میتواند در جذب آگهی بسیار مؤثر باشد.
مشاوره و پشتیبانی تلفنی (۹-۲۳) ۰۹۱۲۰۳۲۵۰۴۱ / پشتبانی تلگرام  @adgostarnet